"Ta là thánh strong " thèng nào mà lằng nhằng ...........thì ta....ta............à ta gọi xe cứu thương đến chở đi bưi giờ ". Suspect Suspect Suspect Suspect